Ai carte, ai parte 

OPERA SCRISĂ.RO şi-a ales conducerea

Vineri, 6 iulie 2012, ora 11:00, în Aula BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I“ (strada Boteanu, nr. 1, sector 1, București), a avut loc Adunarea Generală Ordinară – reconvocată a membrilor OPERA SCRISĂ. RO. În urma voturilor, au fost aleşi: Dan Mircea Cipariu-Preşedinte; Andra Oana Rotaru-Administrator General-Director General; Consilul director, format din: Basarab Nicolescu, Cristina Poterăşoiu, Ioan Cristescu, Pavel Şuşară, Mihai Zgondoiu, Ionuţ Bogdan Ştefănescu, Bogdan O. Popescu, Andrei Novac. De asemenea, a fost aprobată componenţa Comisiei de Cenzori, a Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii, precum și a următoarelor organisme speciale din subordinea Consiliului Director: Comitetul Național de Coordonare a structurilor teritoriale, Comitetul de Onoare, Comisia pentru Repartiţii. Mai jos vă prezentăm Procesul Verbal al Adunării Generale din 06.07.2012 a membrilor OPERA SCRISĂ. RO:

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE – RECONVOCATĂ

A MEMBRILOR OPERA SCRISĂ.RO

 

încheiat astăzi, 06.07.2012

 

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. lit.c) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, Consiliul Director, numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, a convocat Adunarea Generală ordinară a membrilor asociației pentru data de 05.07.2012, ora 11:00, în Sala Oglinzilor de la sediul Uniunii Scriitorilor din România (Casa Monteoru-Catargi), Calea Victoriei nr. 115, sector 1, București.

Convocatorul Adunării Generale a fost postat pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO și comunicat membrilor prin poştă electronică și telefonic cu 30 de zile înainte de data programată, potrivit art. 7.2.2. din Statut și cu respectarea art. 131^1 (1) e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare. De asemenea, în spiritul acelorași prevederi legale, materialele suport ale ordinii de zi au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO.

În data de 05.07.2012, nu a fost întrunit cvorumul necesar după cum rezultă din copia atașată a Procesului Verbal al ședinței. Adunarea Generală nefiind valabil constituită, Președintele OPERA SCRISĂ.RO a anunțat membrilor prezenți reconvocarea pentru data de 06.07.2012, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Aula BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I“ din strada Boteanu, nr. 1, sector 1, București.

Invitați:

Dna. av. Simona Cucu

Dna. Carmen-Florentina Ionescu, cenzor numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012

Pe baza Procesului Verbal de Prezență din data de 06.07.2012 (47 de membri prezenți, din care 24 de participanți direcți și 23 de participanți prin împuterniciți), dna. av. Simona Cucu constată că Adunarea Generala Ordinară – reconvocată este valabil constituită, hotărârile putând fi luate cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi.

Dl. Dan Mircea Cipariu, Președintele OPERA SCRISĂ.RO, deschide lucrările Adunării Generale, solicitând acordul membrilor pentru vot deschis în cazul acelor puncte de pe ordinea de zi la care nu există decât o singură nominalizare pentru o anumită poziție/funcție; de asemenea, a propus ca dna. Andra Oana Rotaru să asigure secretariatul tehnic al şedinţei. Nu au existat obiecții.

În continuare, dl. Cipariu a supus la vot ordinea de zi, cu propunerea de a se analiza, la punctul Diverse, înfiinţarea unor organisme speciale aflate în subordinea Consiliului Director (conform art. 7.6. și 7.6.1. din Statut): Comitetul Național de Coordonare a structurilor teritoriale, Comitetul de Onoare și Comisa pentru Repartiţii.

Se dă citire ordinii de zi:

1.Aprobarea  unor modificări de Statut, prezentate în Anexa 1 la Convocator, conform art. 7.3. lit. c din Statut, și numirea persoanei responsabile cu înregistrarea Statutului modificat la autoritățile competente

2.Aderarea membrilor asociației la Statut – în integralitatea sa, având în vedere că, la constituire, acesta a fost aprobat și semnat doar de membrii fondatori

3.Aprobarea neperceperii taxei de înscriere pentru dobândirea calităţii de membru mandant și nici a cotizației anuale, pentru anul 2012

4.Aprobarea nivelului comisionului administrativ ce urmează a fi reţinut, în anul 2012, din sumele încasate/ colectate, potrivit art. 7.3 lit. h din Statut

5.Aprobarea Regulamentului de repartiţie, conform art. 7.3 lit g din Statut

6.Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, conform art. 7.3. lit. o din Statut

7.Raportul Administratorului General-Director General numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07. 2012, și aprobarea descărcării sale de gestiune (conform art. 7.3. li. j din Statut), pe baza Raportului Cenzorului numit prin același Act Constitutiv

8.Constatarea dobândirii calității de membru mandant de către Administratorul general-Director general numit prin Actul Constitutiv, care, prin aceasta, va avea aceleași drepturi și obligații ca toți membrii asociației

9.Raportul Președintelui numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07.2012

10.Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Președintelui, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut

11.Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani,  a Administratorului General-Director General, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut

12.Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Consiliului Director compus din 9 membri, conform art. 7.3. lit. a din Statut

13.Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Comisiei de Cenzori compusă din 3 persoane dintre care cel puţin una va fi contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii, potrivit art. 7.3. lit.a din Statut

14.Propunerea și alegerea celor 5 membri ai Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii, în conformitate cu art. 5.3.5. și art. 5.3.6. din Statut

15.Diverse

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea punct cu punct a subiectelor de pe ordinea de zi, membrilor fiindu-le distribuite mape cu materialele suport ale ședinței.

Punctul 1 al ordinii de zi:

Aprobarea  unor modificări de Statut, prezentate în Anexa 1 la Convocator, conform art. 7.3. lit. c din Statut, și numirea persoanei responsabile cu înregistrarea Statutului modificat la autoritățile competente.

Președintele OPERA SCRISĂ.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, prezintă Adunării rațiunea modificărilor propuse în Anexa 1.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Adunarea o împuternicește pe dna. av. Simona Cucu pentru înregistrarea Statutului modificat la autoritățile competente și îndeplinirea tuturor formalităților necesare.

Punctul 2 al ordinii de zi:

Aderarea membrilor asociației la Statut – în integralitatea sa, având în vedere că, la constituire, acesta a fost aprobat și semnat doar de membri fondatori.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 3 al ordinii de zi:

Aprobarea neperceperii taxei de înscriere pentru dobândirea calităţii de membru mandant și nici a cotizației anuale, pentru anul 2012.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 4 al ordinii de zi:

Aprobarea nivelului comisionului administrativ ce urmează a fi reţinut, în anul 2012, din sumele încasate/ colectate, potrivit art. 7.3 lit. h din Statut.

Dl. Dan Mircea Cipariu a propus spre aprobarea Adunării comisionul de 15%.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 5 al ordinii de zi:

Aprobarea Regulamentului de repartiţie, conform art. 7.3 lit g din Statut.

Dna. Magda Cârneci a întrebat de ce e important ca Societatea de Gestiune OPERA SCRISA.RO să fie colector unic.

Dna. Cristina Poterăşoiu a explicat că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, atunci când există mai multe societăți de gestiune colectivă pe același segment de reprezentare – în cazul nostru „operele scrise“, O.R.D.A. desemnează una dintre ele drept colector unic al remunerației cuvenite autorilor, pe un anumit sector de colectare.

Celelalte societăți au doar posibilitatea negocierii cu colectorul unic a unui procent din suma totală colectată rămasă după reținerea, la colector, a comisionului de colectare și a cheltuielilor cu salariile, cu marketingul etc.., ceea ce înseamnă că se încasează o sumă foarte mică pentru a fi repartizată propriilor membri.

Dl. Dan Mircea Cipariu a precizat faptul că activitatea OPERA SCRISĂ.RO va fi gestionată pe principiul transparenţei, în favoarea autorilor. Dl. Cipariu a mai precizat că, până în acest moment, mai puţin de 10% din scriitorii români fac parte dintr-o societate de gestiune.

Dl. Silviu Angelescu a solicitat clarificări referitoare la criteriile de colectare şi repartiţie a remunerației, modul de diferenţiere a acestora la nivelul fiecărei societăţi de gestiune şi  durata protecţiei dreptului de autor.

Dl. Silviu Angelescu a precizat că pune în discuție aceste aspecte în dorința de a se preveni – în cazul OPERA SCRISĂ.RO – apariția unor situații similare cu cele întâmplate la Copyro!

Dl. Pavel Şuşară a întrebat cum pot fi prevenite cheltuielile indirecte (de exemplu, onorariile pentru avocați, în cazul litigiilor). Dl. Bogdan O. Popescu, membru fondator, a clarificat: prin transparenţă şi un bun management.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 6 al ordinii de zi:

Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, conform art. 7.3. lit. o din Statut.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 7 al ordinii de zi:

Raportul Administratorului General-Director General numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07. 2012, și aprobarea descărcării sale de gestiune (conform art. 7.3. li. j din Statut), pe baza Raportului Cenzorului numit prin același Act Constitutiv.

Dna. Cristina Poterăşoiu a prezentat Raportul activităţilor desfăşurate din momentul numirii sale, prin Actul Constitutiv, şi a informat membrii prezenţi că nu-şi va depune candidatura pentru funcţia de Administrator. Se dă citire Raportului Cenzorului, care se aprobă de către Adunare. De asemenea, se aprobă descărcarea de gestiune a dnei. Cristina Poterăşoiu pentru perioada 02.03 – 06.07. 2012.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 8 al ordinii de zi:

Constatarea dobândirii calității de membru mandant de către Administratorul general-Director general numit prin Actul Constitutiv care, prin aceasta, va avea aceleași drepturi și obligații ca toți membrii asociației.

Adunarea Generală a luat notă.

Punctul 9 al ordinii de zi:

Raportul Președintelui numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07.2012.

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, și-a prezentat raportul şi s-a trecut la vot.

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 9 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 10 al ordinii de zi:

Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Președintelui, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut.

Dl. Bogdan O. Popescu îl propune ca preşedinte pe dl. Dan Mircea Cipariu, membru fondator şi preşedinte numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012. Dna. Cristina Poterăşoiu a susţinut propunerea ca fiind întemeiată.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 10 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 11 al ordinii de zi:

Propunerea şi alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Aministratorului General-Director General, potrivit art. 7.3 lit. a din Statut.

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, a propus-o pe dna. Andra Oana Rotaru pentru poziţia de Aministrator General-Director General.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 11 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 12 al ordinii de zi:

Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Consiliului Director compus din 9 membri, conform art. 7.3. lit. a din Statut.

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, a propus următoarea componență a Consiliului Director:

dl. Basarab Nicolescu, dna. Cristina Poterăşoiu, dl. Ioan Cristescu, dl. Pavel Şuşară, dl. Mihai Zgondoiu, dl. Ionuţ Bogdan Ştefănescu, dl. Bogdan O. Popescu, dl. Andrei Novac.

Nefiind formulate alte popuneri, s-a trecut la vot deschis.

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 12 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 13 al ordinii de zi:

Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Comisiei de Cenzori compusă din 3 persoane dintre care cel puţin una va fi contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii, potrivit art. 7.3. lit.a din Statut.

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, a propus componența Comisiei de cenzori:

dna. expert contabil Jana Gligore-Niculescu, dl. Nicolae Mareş şi dl. Marius Ghilezan.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 13 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 14 al ordinii de zi:

Propunerea și alegerea celor 5 membri ai Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii, în conformitate cu art. 5.3.5. și art. 5.3.6. din Statut.

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, a propus componența Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii:

dl. Mircia Dumitrescu, dl. Mihai Mălaimare, dl. Eusebiu Ştefănescu, dl. Bogdan Ghiu, dna. Cornelia Maria Savu.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 14 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Punctul 15 al ordinii de zi:

Diverse

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, a propus componența Comitetului de Onoare:

dl. Andrei Bodiu, dna. Magda Cârneci, dl. Silviu Angelescu.

Preşedintele OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, a propus componența Comisiei de Repartiţii:

dl. Mugur Grosu, dl. Mircea Tiberian, dl. Robert Şerban.

Dl. Cipariu a propus înfiinţarea unui Comitet Național de Coordonare a structurii teritoriale, subordonat Consiliului Director, formatdin coordonatorii zonali:

dl. Ioan Matiuţ (Banat-Transilvania), dna. Florina Zaharia (S-E România), dl. Viorel Gârbaciu (Oltenia), dl. Constantin Marafet (Buzău), dl. Santha Attila (Harghita, Covasna).

Comitetul Național de Coordonare va alege un președinte și un vicepreședinte pe o perioadă de 5 ani. Președintele sau vicepreședintele va participa la şedințele Comitetului Director, în calitate de invitat cu drept de vot consultativ.

Se trece la vot:

Pentru: 24 de membri prezenţi; 23 de membri reprezentaţi

Împotriva: 0

Abțineri: 0

Punctul 15 al ordinii de zi a fost aprobat cu 47 de voturi, în unanimitate.

Subiectele de pe ordinea de zi fiind epuizate, Președintele ales al OPERA SCRISA.RO, dl. Dan Mircea Cipariu, declară încheiate lucrările Adunării Generale, mulțumindu-le membrilor pentru participare.

Preşedinte,                                                                  

Dan Mircea Cipariu

 

 

                                                                                                        Întocmit,                                                                                              

                                                                                                        Andra Oana RotaruComenteaza

You must be logged in to post a comment.