Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 11/12 decembrie 2022


În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România,  în temeiul art. 9 din Statut convoacă Adunarea Generală Extraodinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 11 decembrie 2022 ora  13:00în regim online.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 11 decembrie 2022, conform Statutului, Adunarea Generală a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 12 decembrie 2022 orele 13:00, în același regim, cu aceeaşi ordine de zi.

Procedura de participare

Adunarea generală va avea loc exclusiv online, iar votul va fi manifestat prin corespondență.

Pentru a participa la Adunarea generală este necesar să vă asigurați că sunteți membru al Opera Scrisă.Ro și dispuneți de un act de identitate.

În vederea validării participării dvs. vă rugăm să ne comunicați prin e-mail la adresa office@operascrisa.ro următoarele docomente:

Clauza de confidențialitate: prin completarea formularului de participare și de acces la mapa de ședință, membrul Opera Scrisă.Ro se obligă să nu fotografieze și să nu divulge altor persoane documentele consultate, acesta având acces liber și necondiționat pentru propria utilizare, în termenii prezentei adunări generale.
În cazul unor neconcordanțe în datele completate și comunicate, vor fi remediate până la prima zi de convocare a adunării, iar în situația necesității confirmării de identitate, se va purcede la procedura verificării prin apel și/sau video apel prin oricare din mijloacere de comunicare electronică.
În oricare dintre situațiile menționate, membrul sau reprezentantul împuternicit va fi informat în prealabil despre necesitatea comunicării unor date suplimentare sau despre necesitatea confirmării de identitate.
Procedura de validare reprezintă un mecanism simplu constituit de Opera Scrisă.Ro și care are rolul implicării minime a membrului în completarea formularui de participare.

După confirmarea validității participării dvs. vor fi comunicate imediat datele de acces la conținutul mapei privind Adunarea generală și la buletinul de vot

Procedura de vot

Votul va fi exprimat prin completarea buletinului de vot cu opțiunile ”pentru”, ”împotrivă” și ”abținere” pentru fiecare punct în parte de buletinul de vot. La rubrica observații, pot fi înserate observațiile dvs. punctuale. Buletinul va fi comunicat în format electronic și trebuie să conțină semnătura olografă sau semnătura electronică calificată.
Eventualele observații vor fi centralizate și înserate în procesul verbal al adunării generale, urmând a fi formulat și un răspuns punctual pentru eventualele întrebări, clarificări sau observațiile ce necesită clarificări.

Exprimarea votului se consideră valid prin comunicarea buletinului de vot la adresa de e-mail: office@operascrisa.ro, până la data de 12 decembrie 2022, ora 23:59.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară:

  • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale extraordinară.
  • Prezentarea și aprobarea statutului în forma avizată de ORDA, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 69/2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
  • Aprobarea componenței Comisiei de Cenzori pentru un nou mandat;
  • Aprobarea componenței Comisiei Comisiei Speciale privind accesul la Informații pentru un nou mandat;
  • Diverse.

Condiții speciale

Urmare a situației pandemice și a condițiilor restrictive valabile pe teritoriul României, Adunarea generală va avea loc în format exclusiv scriptic/online. Orice comunicare între membrii societății și Opera Scrisă.Ro are loc prin mijloace electronice sau prin serviciile de telecomunicații.
În cazul formulării unor observații, cereri sau necesitatea comunicării unor informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin oricare din mijloacele de comunicare.

Informații coordonator adunare generală

Coordonatorul Adunării Generale:

Dl. Alexandru Șelari, tel.: 0753.855.137, E-mail: office@operascrisa.ro / alexandruselari@yahoo.com

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Extraordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a  ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 11.12.2022.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 12.12.2022.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acordcu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Extrordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Extraordinare.

DATA                                                                                                       SEMNĂTURA

DIRECTOR GENERAL

Alexandru ȘELARIComments are closed.