Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Extraordinară OPERA SCRISĂ.RO – 9-10 ianuarie 2014

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO:

 

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO (OSRO), (art. 7.2.6. art,7.5. lit.c) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta, vă convocăm la Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 09.01.2014, ora  12:30, în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, B-dul Dacia, nr.12,sector 1, Bucureşti.

În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 7.2.3. și art. 7.2.6 din Statut), Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată pentru data de 10.01.2014, ora 12:30, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în  Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, B-dul Dacia, nr.12,sector 1, Bucureşti.

 

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR OPERA SCRISĂ.RO 

încheiat astăzi, 09.01.2014

 

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. lit.c) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, Consiliul Director, numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociației pentru data de 09.01.2014, ora 12:30, în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române (Bdul Dacia, nr.12, sector 1) din Bucureşti.

Convocatorul Adunării Generale a fost postat pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO și comunicat membrilor prin poştă electronică și telefonic cu 30 de zile înainte de data programată, potrivit art. 7.2.2. din Statut și cu respectarea art. 131^1 (1) e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare. De asemenea, în spiritul acelorași prevederi legale, materialele suport ale ordinii de zi au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO.

Invitaţi: Dna. av. Simona Cucu

Pe baza Procesului Verbal de Prezenţă, constatând neîndeplinirea condiţiilor de cvorum necesar -cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor – precizate de art. 7.2.3. din Statut, dna. avocat Simona Cucu a declarat că Adunarea Generală nu este valabil constituită. Astfel, din cei 242 membri ai Opera Scrisă înregistraţi, 3 sunt prezenţi personal, iar 4 prin împuternicire.

În consecinţă, în data de 09.01.2014 nu a fost întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală Extraordinară nefiind valabil constituită. Adunarea Generală Extraodinară va fi reconvocată, conform Statutului OSRO, pentru data de 10.01.2014, ora 12:30, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române (Bdul Dacia, nr.12, sector 1) din Bucureşti.

 

Delegaţi OSRO

DAN MIRCEA CIPARIU

ANDREI NOVAC

MIHAI ZGONDOIU

 

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE – RECONVOCATĂ

A MEMBRILOR OPERA SCRISĂ.RO

încheiat astăzi, 10.01.2014

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. lit.c) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, Consiliul Director, ales în urma Adunării Generale din 06.07.2012, a convocat Adunarea Generală ordinară a membrilor asociației pentru data de 09.01.2014, ora 12:30, în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române (Bdul Dacia, nr.12, sector 1) din Bucureşti.

Convocatorul Adunării Generale a fost postat pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO și comunicat membrilor prin poştă electronică și telefonic cu 30 de zile înainte de data programată, potrivit art. 7.2.2. din Statut și cu respectarea art. 131^1 (1) e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare. De asemenea, în spiritul acelorași prevederi legale, materialele suport ale ordinii de zi au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO.

În data de 09.01.2014, nu a fost întrunit cvorumul necesar după cum rezultă din copia atașată a Procesului Verbal al ședinței. Adunarea Generală Extraordonară nefiind valabil constituită, Președintele OPERA SCRISĂ.RO a anunțat membrilor prezenți reconvocarea pentru data de 10.01.2014, ora 12:30, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.

 

Invitați:

Dna. Av. Simona Cucu

Pe baza Procesului Verbal de Prezență din data de 10.01.2014 ( 12 de membri prezenţi personal, 11 împuterniciţi), dna. av. Simona Cucu constată că Adunarea Generala Ordinară – reconvocată este valabil constituită.

Dl. Dan Mircea Cipariu, Președintele OPERA SCRISĂ.RO, deschide lucrările Adunării Generale, în continuare, dl. Cipariu a supus la vot ordinea de zi.

Se dă citire ordinii de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea Bilanțului contabil la 31.12.2013, pentru exercițiul financiar al anului 2013, pe baza Rapoartelor Administratorului General și al Comisiei de Cenzori (conform art. 7.3. lit. f din Statut);

2. Aprobarea descărcării de gestiune pentru Preşedinte, Consiliul Director, Administratorul General şi Comisia de Cenzori (conform art. 7.3. lit. j din Statut);

3. Ratificarea Deciziilor Consiliului Director al OSRO emise până la încheierea anului 2013;

4. Aprobarea fuziunii prin absorbţie a OSRO de către Pergam sau, dacă nu se realizează fuziunea prin absorbţie cu o societate de gestiune a drepturilor de autor, aprobarea dizolvării OSRO și a destinației patrimoniului său (conform art. 7.3. lit. l din Statut);

5. Desemnarea unui reprezentant/mandatar OSRO care să încheie şi să semneze procedurile tehnice, economice şi juridice legate de fuziunea prin absorbţie sau dizolvare, precum și consemnarea scrisă a acceptului acestuia.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare , prin care se desemnează reprezentantul OSRO în scopul fuziunii/dizolvării, respectiv acceptul în scris al acestuia, vor fi legalizate de un avocat prezent la Adunare;

6. Diverse (inclusiv informare asupra activităţilor de repartiţie OSRO).

 

Dl. Dan Mircea Cipariu, Președintele OPERA SCRISĂ.RO, expune câteva motive importante pentru care Ordinea de Zi propusă de Consiliul Director trebuie modificată. În primul rând, la cererea expresă a membrilor ca OSRO să nu facă demersuri pentru fuziune sau pentru dizolvare. În al doilea rând, demisia administratorului general şi a directorului executiv înregistrate la 4 decembrie 2013, fapt care necesită alegerea unui nou administrator. În al treilea rând, din motive care ţin de nepublicarea de către Ministerul Finanţelor a formatelor  de bilanţ, nu pot fi prezentate bilanţul şi raportul comisiei de cenzori, în consecinţă Adunarea Generală Extraordinară nu poate vota descărcărcarea de gestiune pentru Preşedinte, Consiliu Director, Administrator General şi Comisia de Cenzori şi nici bilanţul anual şi raportul Comisiei de Cenzori.

În conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate de OMEF 1969/2007, bilanțul contabil se întocmește, se aprobă  și se depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.

Anul acesta, programul de asistență, elaborat pentru întocmirea bilanțului contabil la 31.12.2013, nu a fost pus la dispoziția contribuabililor până azi 10.01.2014 și în acest sens ne aflăm în imposibilitatea întocmirii acestuia.

După analiza de către membrii prezenți ai ordinii de zi publicate dl. Dan Mircea Cipariu, Președintele OPERA SCRISĂ.RO, propune următoarea Ordine de Zi a adunării având în vedere faptul că dizolvarea și/sau fuziunea a Asociației OPERSASCRISA.RO cu PERGAM nu mai sunt de actualitate.

Astfel, Ordinea de Zi:

1. Alegerea unui nou Administrator General;

2. Ratificarea Deciziilor Consiliului Director al OSRO emise până la încheierea anului 2013;

3. Dizolvarea Consiliului Director OSRO şi alegerea unui nou Consilu Director al OSRO

4. Diverse (inclusiv informare asupra activităţilor de repartiţie OSRO).

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.

 

Votul din cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 10.01.2014 se desfășoară deschis de membrii prezenți și prin mandatele de reprezentare.

Se trece la discutarea punct cu punct a subiectelor de pe ordinea de zi.

 

Punctul 1 al ordinii de zi:

–          Alegerea unui nou Administrator General

Adunarea constată că singura candidatură depusă este cea a domnului Alexandru Șelari.

Se supune dezbaterii propunerea de candidatură a domnului Alexandru Șelari.

Din procedura de vot au reieșit următoarele:

Dl. Alexandru Şelari este votat în funcţia de Administrator General al OSRO – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor pentru un mandat de 5 ani conform prevederilor statutare ale OSRO.

Punctul 1 al ordinii de zi a fost aprobat favorabil în unanimitate; în acest sens este adoptată Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale.

 

Punctul 2 al ordinii de zi:

–          Ratificarea Deciziilor Consiliului Director al OSRO emise până la încheierea anului 2013;

Se supune dezbaterii ratificarea Deciziilor Consiliului Director al OSRO până la încheierea anului.

Din procedura de vot au reieșit următoarele:

Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate; în acest sens este adoptată Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale.

 

Punctul 3 al ordinii de zi:

–          Dizolvarea Consiliului Director OSRO şi alegerea unui nou Consiliu Director al OSRO

Se supune dezbaterii dizolvarea Consiliului Director și alegerea unui nou Consiliu Director al OSRO.

Din procedura de vot au reieșit următoarele:

Pentru ocuparea posturilor membrilor Consiliului Director a fost propusă următoarea listă de candidați:

Ioan Cristescu

Mihai Zgondoiu

Andrei Novac

Constantin Marafet

Florina Zaharia

Ioan Matiuț

Cornelia Maria Savu

Cosmin Perța

Domnul Dan Mircea Cipariu rămâne în continuare în funția de Președinte al Asociației.

Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate; în acest sens este adoptată Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale.

 

Punctul 4 al ordinii de zi:

–          Diverse (inclusiv informare asupra activităţilor de repartiţie OSRO).

Punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate; în acest sens este adoptată Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale.

Repartiția pentru banii colectați de la COPYRO şi PERGAM s-a efectuat în proporție de 90%;

Cotizația de membru OSRO pentru anul 2014, la prerogativa Consiliului Director, cu votul majoritatii al Adunării Generale a rămas la nivelul anului 2013, de 100 lei.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, Diverse, nu au existat întrebări din partea celor prezenţi, iar subiectele de pe ordinea de zi fiind epuizate, Președintele OPERA SCRISA.RO declară încheiate lucrările Adunării Generale, mulțumindu-le membrilor pentru participare.

Se desemnează doamna Avocat Simona Cucu şi domnul Administrator General, Alexandru Șelari, pentru îndeplinirea formalităților prezentului Proces Verbal al Adunării Generale Extraordinare.

Prezentul Proces Verbal al Adunării Generale a fost realizat în număr de 5 exemplare.

 

 Preşedinte,                                                                

Dan Mircea Cipariu

 

 

Vă mulțumim pentru prezență.

Consiliul Director al OPERA SCRISĂ.RO

 

 

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Extraordinară poate fi consultat aici:

 

ÎMPUTERNICIRE

 

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile art. 7.2.4. din Statut, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 09.01.2014. Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 10.01.2014.

Precizez că am luat la cunoștință ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acordcu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro).

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale.

 Comenteaza

You must be logged in to post a comment.