Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 29/30 aprilie 2022

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România,  în temeiul art. 9 din Statut convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 29 aprilie 2022 ora  13:00în regim online.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 29 aprilie 2022, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 30 aprilie 2022 orele 13:00, în același regim, cu aceeaşi ordine de zi.

Procedura de participare

Adunarea generală ordinară va avea loc exclusiv online, iar votul va fi manifestat prin corespondență, respectând recomandările de prevenție în contextul covid-19.

Pentru a participa la Adunarea generală este necesar să vă asigurați că sunteți membru al Opera Scrisă.Ro și dispuneți de un act de identitate.

În vederea validării participării dvs. vă rugăm să ne comunicați prin e-mail la adresa office@operascrisa.ro următoarele docomente:

– Formular de participare

Clauza de confidențialitate: prin completarea formularului de participare și de acces la mapa de ședință, membrul Opera Scrisă.Ro se obligă să nu fotografieze și să nu divulge altor persoane documentele consultate, acesta având acces liber și necondiționat pentru propria utilizare, în termenii prezentei adunări generale.

După confirmarea validității participării dvs. vor fi comunicate imediat datele de acces la conținutul mapei privind Adunarea generală ordinară și la buletinul de vot

Procedura de vot

Votul va fi exprimat prin completarea buletinului de vot cu opțiunile ”pentru”, ”împotrivă” și ”abținere” pentru fiecare punct în parte de buletinul de vot. La rubrica observații, pot fi înserate observațiile dvs. punctuale. Buletinul va fi comunicat în format electronic și trebuie să conțină semnătura olografă sau semnătura electronică calificată.

Exprimarea votului se consideră validă prin comunicarea buletinului de vot la adresa de e-mail: office@operascrisa.ro, până la data de 30 aprilie 2022, ora 13:00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2021, bilanțului contabil şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2021 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2022, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2021 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2021 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2021 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
  Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere pentru anul 2021.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2021.
 • Prezentarea și aprobarea Raportului privind fondul pentru scopuri comune și utilizarea acestuia pentru cheltuieli in scopuri comune.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2022.
 • Aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea declaraţiilor individuale anuale pentru anul 2021 și a salariilor/îndemnizațiilor acestora, unde este cazul.
 • Aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Aprobarea cuantumului procentual de 15% destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Diverse

Informații coordonator adunare generală

Coordonatorul Adunării Generale:

Dl. Alexandru Șelari, tel.: 0753.855.137, E-mail: office@operascrisa.ro / alexandruselari@yahoo.com

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a  ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 29.04.2022.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 30 aprilie 2022.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinare.

DATA                                                                                                       SEMNĂTURA

DIRECTOR GENERAL

Alexandru ȘELARIComments are closed.