Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 29/30 aprilie 2023

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România,  convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 29 aprilie 2023 ora  13:00în regim online.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 29 aprilie 2023, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 30 aprilie 2023 orele 13:00, în același regim, cu aceeaşi ordine de zi.

Adunarea generală ordinară va avea loc exclusiv online, iar votul va fi manifestat prin corespondență.

Pentru a participa la Adunarea generală este necesar să vă asigurați că sunteți membru al Opera Scrisă.Ro și dispuneți de un act de identitate.

În vederea consultării mapei de ședință a adunării generale, vă rugăm să ne comunicați prin e-mail la adresa office@operascrisa.ro formularul de participare completat și semnat, urmând a vă asigura accesul prin mijloace electronice de la distanță sau la sediul societății din strada Boteanu nr. 1 Sector 1 București.

Clauza de confidențialitate: prin completarea formularului de participare și de acces la mapa de ședință, membrul Opera Scrisă.Ro se obligă să nu fotografieze și să nu divulge altor persoane documentele consultate, acesta având acces liber și necondiționat pentru propria utilizare, în termenii prezentei adunări generale.

După confirmarea validității participării dvs. vor fi comunicate datele de acces la conținutul mapei privind Adunarea generală ordinară, buletinul de vot și datele de acces pentru ședința ce va avea loc prin aplicația Zoom, precum și instrucțiunile necesare.

Procedura de vot

Votul va fi exprimat prin completarea buletinului de vot cu opțiunile ”pentru”, ”împotrivă” și ”abținere” pentru fiecare punct în parte de buletinul de vot. La rubrica observații, pot fi înserate observațiile dvs. punctuale. Buletinul va fi comunicat în format electronic și trebuie să conțină semnătura olografă sau semnătura electronică calificată.

Exprimarea votului se consideră validă prin comunicarea buletinului de vot la adresa de e-mail: office@operascrisa.ro sau prin comunicarea la sediul din strada Boteanu 1, Sector 1, București, până la data de 30 aprilie 2023.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2022, bilanțului contabil şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2022 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2023, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2022 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2022 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2022, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea întreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2022.
 • Aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Aprobarea cuantumului procentual de 15% destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea modificare.

Condiții speciale

Adunarea generală va avea loc în format exclusiv scriptic/online.  Orice comunicare între membrii societății și Opera Scrisă.Ro are loc prin mijloace electronice și prin serviciile de telecomunicații.
În cazul formulării unor observații în buletinele de vot, răspunsul va fi comunicat în decurs de 5 zile lucrătoare și comunicat Consiliului Director.

Informații coordonator adunare generală

Coordonatorul Adunării Generale:

Dl. Alexandru Șelari, tel.: 0753.855.137, E-mail: office@operascrisa.ro / alexandruselari@yahoo.com

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a  ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 29.04.2023.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 30.04.2023.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinare.

DATA                                                                                                       SEMNĂTURA

DIRECTOR GENERAL

Alexandru ȘELARI

Tagged as:


Comments are closed.