Ai carte, ai parte 

Raportare

RAPORTAREA REPERTORIULUI OPERELOR SCRISE ALE AUTORILOR MEMBRI OPERA SCRISĂ.RO


Raportarea se face prin completarea și semnarea Formularului de raportare a operelor scrise.
Membrii Opera Scrisă.Ro au obligația de a comunica trimestrial actualizarea repertoriului propriu, precum și, obligația de a comunica în termen de 10 zile calendaristice, cu excepția sărbătorilor legale, a lucrărilor nou tipărite sau reprezentate, de la apariția sau de la aducerea la cunoștința publicului.

Comunicarea repertoriului se face către Departamentul Mandate: 

E-mail: repertoriu@operascrisa.ro

Telefon: +40 753 855 137 (central)

De asemenea, repertoriul poate fi comunicat și la adresa noastră din str. Boteanu nr.1 Sector 1 București, România, sau, prin Comitetul Național de Coordonare a structurii teritoriale Opera Scrisă.Ro:

Ioan Matiuţ (Banat-Transilvania), Florina Zaharia (S-E România), Viorel Gârbaciu (Oltenia), Constantin Marafet (Buzău), Santha Attila (Harghita, Covasna).


PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR/PLÂNGERILOR


Orice membru are dreptul de a fi informat și de a solicita Opera Scrisă.Ro o cerere, în temeiul Legii nr.8/1996 și a altor acte normative în vigoare. În susținerea unei bune informări, Opera Scrisă.Ro a inițiat o campanie destinată membrilor, dar și terților, pe o perioadă de 5 ani, între 2014 – 2018, prin care a promovat drepturile autorilor de opere scrise și accesul la informații, publicând articole și rapoarte regulate. Opera Scrisă.ro publică informații și rapoarte permanent actualizate pe website-ul societății.  În acest sens, fac excepții doar informațiile cu caracter personal ori care nu pot fi publicate din motive legislative/organizatorice.

Cererile membrilor Opera Scrisă.Ro vor fi semnate, datate și se vor comunica către Opera Scrisă.Ro prin următoarele modalități:

– prin registratura de la sediul nostru central în cadrul programului de lucru;

– prin poștă;

– prin e-mail, la adresa office@operascrisa.ro

De asemenea, cererile trebuie însoțite, după caz, de acte justificative care au rolul identificării unei soluții rapide, eficiente și echitabile.

Etapele de soluționare a cererilor

1. Directorului general

2. Consiliului Director

Consiliul director poate fi sesizat după parcurgerea primei etape, în cazul primirii unui răspuns nefavorabil petentului, din partea directorului general.

3. Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii al Opera Scrisă.Ro

Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii  poate fi sesizată în cazul în care membrul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea sa, formulată în raport de informaţiile prevăzute de Legea nr. 8/1996 ori dacă nu a primit un rapuns la o astfel de cerere, doar după expirarea termenului de soluţionare a acesteia. Sesizarea se depune și se soluţionează în termenii reglementați de art. 170 alin(10) din legea nr. 8/1996.

Cererile dvs. trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele informații:

  • datele de identificare ale membrului petent: numele si prenumele sau după caz denumirea, cod unic de identificare/cod de înregistrare fiscala;  adresa de domiciliu/ de corespondenta sau, după caz, sediul social si datele de contact (telefon/email);
  • după caz, datele de identificare ale reprezentantului membrului petent imputernicit (daca cererea se face prin imputernicit):  numele si prenumele imputernicitului/reprezentantului si calitatea acestuia; domiciliul imputernicitului/reprezentantului;  emitentul, numărul si data documentului emis de notar din care rezulta dreptul dereprezentare;
  • conţinutul cererii motivat si argumentat, cu documente justificative anexate (daca este cazul).

Obiectul cererilor din prezenta procedură

  • transmiterea de informaţii financiare privind sumele repartizate petentului de către Opera Scrisă.Ro in ultimele 12 luni;
  • comunicarea propriului repertoriu declarat la Opera Scrisă.Ro;
  • eliberarea de adeverinţe vizând calitate de membru, situaţii financiare proprii;
  • consultarea documentelor prevazute  de art.170 alin(7) din legea 8/1996.

Termenele de soluționare a cererilor

În funcție de complexitatea cererilor, și modul de soluționare, veți primi un răspuns între 7 și 30 de zile calendaristice.

Termenul poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare, în cazul în care soluţionarea cererii presupune verificarea unui volum mare de date, documente, fişiere sau arhive. După caz, în acest interval nu este inclus și perioada de așteptare a răspunsurilor cererilor adresate autorităților statului ori altor entități, de care depinde soluționarea cererii dvs.

Reguli specifice

Accesul sau comunicarea de informaţii către împuterniciţi se realizează în regim de confidențialiate, fără ca împuternicitul să le poată face publice ori să le comunice către alte persoane decât titularul reprezentat.

Cererile cu privire la informaţiile financiare depuse  personal sau prin împuternicit, se adreseaza numai cu privire la situaţiile financiare pe ultimele 12 luni ale titularului.

În situaţia în care pentru aceeaşi perioada se formulează o noua cerere, aceasta se clasează din oficiu.

Comments are closed.