Ai carte, ai parte 

Timbrul literar

Marți, 24 aprilie 2012, ora 14.00, și miercuri, 25 aprilie 2012, ora 11.00, au avut loc în Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților dezbateri privind proiectul Legii Timbrului Cultural. OPERA SCRISĂ.RO va reveni cu noutăţi privind raportul final al dezbaterilor.

LEGEA nr. 35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 Art. 1

Cele şase categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel :

a) timbrul literar în valoare de 2% din preţul de vânzare al unei cărţi şi care se adaugă acestui preţ;

b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ;

c) timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ;

d) timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, şi care se adaugă acestor preţuri ;

e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărei tipărituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adaugă acestor preţuri ;

 f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vânzare al operei de artă şi care se adaugă acestui preţ.

Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cărţile beletristice vândute prin unităţile de orice fel, editate sau nu în România.

Timbrele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice organizate în ţară şi se adaugă la preţul de vânzare al biletului.

 Art. 2

Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unităţile care le încasează în conturile organizaţiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate în comun de către acestea şi Ministerul Finanţelor.

În cazul în care pentru un domeniu cultural există mai multe organizaţii de creatori, sumele încasate se vor repartiza organizaţiilor respective legal constituite, conform Decretului-Lege nr. 27 din 14 ianuarie 1990, în funcţie de opţiunile creatorilor, interpreţilor, titularilor de drepturi de autor sau moştenitorilor acestora. Pentru opere clasice sau traduceri, cu drepturi de autor expirate, producătorul hotărăşte destinaţia timbrului. În cazul filmului străin, opţiunea aparţine distribuitorului.

Fiecare organizaţie de creatori este obligată să-şi constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.

 Art. 3

Sumele care se cuvin uniunilor şi asociaţiilor de creatori vor fi utilizate pentru :

a) susţinerea unor proiecte culturale de interes naţional ;

b) participarea la concusuri de interpretare şi creaţie în ţară şi în străinătate ;

c) promovarea unor acţiuni cu participarea românilor de peste hotare ;

d) susţinerea şi protejarea artei cinematografice, teatrale şi muzicale ;

e) completarea fondurilor destinate susţinerii activităţii tinerilor creatori, interpreţi şi executanţi ;

f) sprijinirea materială a creatorilor, interpreţilor şi executanţilor pensionari ;

g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparţinând uniunilor de creaţie ;

h) sprijinirea înscrierii în circuitul naţional şi internaţional a operelor artistice de valoare ;

i) cinstirea şi perpetuarea memoriei personalităţilor culturii româneşti şi ale minorităţilor naţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate;

j) editarea de către Institutul de Etnografie şi Folclor a colecţiei “Discdocument”.

 Art. 4

Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice nu sunt impozabile.

 Art. 5

În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Ministerul Finanţelor în colaborare cu organizaţiile de creatori vor elabora norme metodologice care să prevadă obligativitatea ţinerii unei evidenţe pentru încasările rezultate din aplicarea acestor timbre, asigurarea controlului cu privire la destinaţia fondurilor astfel rezultate, precum şi beneficiarii cărora li se virează aceste fonduri, conform art. 2.

Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.

 Art. 6

Constituie contravenţie neperceperea şi nevirarea contravalorii timbrelor specificate în prezenta lege de către persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligaţii şi se sancţionează cu amendă de la 300.000 la 500.000 lei.

În cazul nevirării în termen a sumelor încasate şi datorate se aplică o penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.

 Art. 7

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii prevăzute la art. 6 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.

 Art. 8

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activităţii ştiinţifice, literare şi artistice, precum şi pentru înfiinţarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul – lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957 ; Decretul lege nr. 94/1990 privind instituirea “Timbrului teatral” ; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea “Timbrului cinematografic”; Legea nr. 62/1991 privind instituirea “Timbrului muzical”; Legea nr. 63/1991 privind instituirea “Timbrului folcloric”.

 Art. 9

Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

ION SOLCANU

 
Comenteaza

You must be logged in to post a comment.