Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 24/25 APRILIE 2019

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Consiliul Director al Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România, conform art. 7.4. şi 7.5., din Statutul OSRO,  convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 24 aprilie 2019 ora  13:00, în str. Nicolae Crețulescu nr.8, Sector 1, Bucureşti, în incinta Muzeului Literaturii Române.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 24 aprilie 2019, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 25 aprilie 2019 orele 13:00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare și a bilanțul contabil pentru anul 2018.
 • Aprobarea noului Statut Opera Scrisă.Ro în forma modificată conform Legii nr.8/1996.
 • Aprobarea Dării de seamă pentru anul 2018.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2018 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2019, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea întreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2018 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2018 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2018 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea întreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2018.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2018.
 • Prezentarea și aprobarea Raportului privind fondul pentru scopuri comune constituit în perioada 2018 și utilizarea acestuia pentru cheltuieli in scopuri comune.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2019.
 • Prezentarea și aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Informări. Diverse.

Consiliul Director

***
PROIECTE DE HOTARARE AGO 24/25 APRILIE 2019
STATUTUL AVIZAT DE ORDA

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 24.04.2019.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 25.04.2019.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acordcu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinare.

ACTUALIZARE: HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALEComments are closed.