Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Extraordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 26/27 august 2020

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România,  în temeiul art. 9 din Statut convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 26 august 2020 ora  13:00, în regim online.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 26 august 2020, conform Statutului, Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 27 august 2020 orele 13:00, în același regim, cu aceeaşi ordine de zi.

Procedura de participare

Adunarea generală extraordinară din data de 26/27 august 2020 va avea loc exclusiv online, iar votul va fi manifestat prin corespondență, respectând dispozițiile stării de urgență din România, în contextul covid-19.

Pentru a participa la Adunarea generală este necesar să vă asigurați că sunteți membru al Opera Scrisă.Ro și dispuneți de un act de identitate.

În vederea validării participării dvs. vă rugăm să ne comunicați prin e-mail la adresa office@operascrisa.ro următoarele docomente:

  • Formular de participare

Clauza de confidențialitate: prin completarea formularului de participare și de acces la mapa de ședință, membrul Opera Scrisă.Ro se obligă să nu fotografieze și să nu divulge altor persoane documentele consultate, acesta având acces liber și necondiționat pentru propria utilizare, în termenii prezentei adunări generale.

După confirmarea validității participării dvs. vor fi comunicate imediat datele de acces la conținutul mapei privind Adunarea generală din 26/27 august 2020, după cum urmează:

  • Buletinul de vot
  • Darea de seamă
  • Raportul Comisiei de Supraveghere

Procedura de vot

Votul va fi exprimat prin completarea buletinului de vot cu opțiunile ”pentru”, ”împotrivă” și ”abținere”.

Exprimarea votului se consideră validă prin comunicarea buletinului de vot la adresa de e-mail: office@operascrisa.ro, până la data de 24 august 2020.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară:

  • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
  • Prezentarea și aprobarea Dării de seamă pentru anul 2019.
  • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere pentru anul 2019.

Informări. Diverse.

Informații coordonator adunare generală

Coordonatorul Adunării Generale:

Alexandru Șelari, tel.: 0753.855.137, E-mail: office@operascrisa.ro / alexandruselari@yahoo.com

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a  ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 26.08.20.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 27.08.20.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acordcu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Extraordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale.

DATA                                                                                                            SEMNĂTURA

DIRECTOR GENERAL

Alexandru ȘELARIComments are closed.