Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 21/22 iunie 2020

În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO

CONVOCATOR

Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, Sectorul 1, București, România,  în temeiul art. 9 din Statut convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 21 iunie 2020 ora  13:00, în regim online.

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 21 iunie 2020, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 22 aprilie 2020 orele 13:00, în același regim, cu aceeaşi ordine de zi.

Procedura de participare

Adunarea generală ordinară din data de 21/22 iunie 2020 va avea loc exclusiv online, iar votul va fi manifestat prin corespondență, respectând dispozițiile stării de urgență din România, în contextul covid-19.

Pentru a participa la Adunarea generală este necesar să vă asigurați că sunteți membru al Opera Scrisă.Ro și dispuneți de un act de identitate.

În vederea validării participării dvs. vă rugăm să ne comunicați prin e-mail la adresa office@operascrisa.ro următoarele docomente:

Clauza de confidențialitate: prin completarea formularului de participare și de acces la mapa de ședință, membrul Opera Scrisă.Ro se obligă să nu fotografieze și să nu divulge altor persoane documentele consultate, acesta având acces liber și necondiționat pentru propria utilizare, în termenii prezentei adunări generale.

După confirmarea validității participării dvs. vor fi comunicate imediat datele de acces la conținutul mapei privind Adunarea generală ordinară din 21/22 iunie 2020, după cum urmează:

 • Buletinul de vot
 • Situația litigiilor Opera Scrisă.Ro
 • Declarațiile de interese aferente anului 2019
 • Raportul de activitate a Consiliului Director
 • Raportul directorului general
 • Raportul Comisiei privind accesul la informații
 • Raportul Comisiei de cenzori
 • Bilanțul contabil la 31.12.2019
 • Bugetul estimativ de venituri și cheltuilei pentru anul 2020.

Procedura de vot

Votul va fi exprimat prin completarea buletinului de vot cu opțiunile ”pentru”, ”împotrivă” și ”abținere”.

Exprimarea votului se consideră validă prin comunicarea buletinului de vot la adresa de e-mail: office@operascrisa.ro, până la data de 20 iunie 2020

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară .
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2019 şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2019 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2020, cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2020 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2020 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2019 cu descărcarea de gestiune pentru activitatea înreprinsă până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2019.
 • Prezentarea și aprobarea Raportului privind fondul pentru scopuri comune și utilizarea acestuia pentru cheltuieli in scopuri comune.
 • Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil cu situaţia financiară pentru anul 2019.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2020.
 • Prezentarea și aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, în cuantum de 100 lei pe an, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cuantumului procentual de 15% destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.

Condiții speciale

În cazul unor modificări ale măsurile guvernamentale în contextul covid-19, Adunarea Generală Ordinară din 21/22 iunie 2020 va avea loc în regim online, precum și (în mod fizic) în strada Boteanu 1 Sector 1 București, sala de conferințe, cu respectarea normelor de siguranță publică și de distanțare socială, în termenii și condițiile prezentului convocator.

În eventualitatea prezentei situații, până la data de 15.06.2020 va fi făcut un anunț public, prin actualizarea prezentului convocator.

Participarea la ședința adunării generale (membri sau împuterniciți) se va face în mod obligatoriu cu purtarea măștii respiratorii, utilizarea dezinfectanților ori alte echipamente strict necesare, care vor fi puse la dispoziție de către Opera Scrisă.Ro.

Informații coordonator adunare generală

Coordonatorul Adunării Generale:

Dl. Alexandru Șelari, tel.: 0753.855.137, E-mail: office@operascrisa.ro / alexandruselari@yahoo.com

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/a  ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile statutare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 20.06.2020.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 21.06.2020.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acordcu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinare.

DATA                                                                                                       SEMNĂTURA

DIRECTOR GENERAL

Alexandru ȘELARIComments are closed.