Ai carte, ai parte 

Adunarea Generală Ordinară a membrilor OPERA SCRISĂ.RO – 29/30 MARTIE 2016

logo1.În atenția membrilor OPERA SCRISĂ.RO:

CONVOCATOR

Consiliul Director al Opera Scrisă.Ro (OSRO) – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor, cu sediul în str. Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, Sectorul 1, București, România, conform art. 7.4. şi 7.5., din Statutul OSRO,  convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor  Opera Scrisă.Ro pentru data de 29 martie 2016 ora 13:00, în str. Pitar Moș nr. 12, Sector 1, Bucureşti. 

În situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar în data de 29 martie 2016, conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Opera Scrisă.Ro este reconvocată pentru data de 30 martie 2016 orele 13:00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară:

 • Prezentarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea textului și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinară .
 • Prezentarea și aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2015 şi stadiul principalelor litigii aflate pe rol.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Administratorului General pentru anul 2015 cu prezentarea si aprobarea obiectivelor privind activitatea Opera Scrisă.Ro pentru anul 2016.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director  pentru anul 2015.
 • Prezentarea și aprobarea deciziilor Consiliului Director privind activitatea OSRO luate în anul 2015 și până la zi.
 • Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la Informaţii pentru anul 2015.
 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 2015, precum și criteriile de repartiții.
 • Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil cu situaţia financiară pentru anul 2015.
 • Prezentarea și aprobarea Dării de seamă pentru anul 2015 în formatul ORDA.
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli estimativ pentru anul 2016.
 • Prezentarea și aprobarea comisionului administrativ de maxim 15% aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cotizaţiei de membru OSRO, în cuantum de 100 lei pe an, aplicabilă până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea cuantumului procentual de 15% destinat scopului comun OSRO aplicabil până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
 • Prezentarea și aprobarea alocării fondului în cuantum de 15% pentru Comisia pentru Cultură, destinat pentru proiecte culturale.
 • Prezentarea controlului anual al ORDA, pentru anul 2012.
 • Informări.Diverse.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ OPERA SCRISĂ.RO – 29/30.03.2016

*Modelul de împuternicire pentru Adunarea Generală Ordinară a mebrilor Opera Scrisă.Ro  poate fi consultat aici:

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………….., în calitate de membru mandant al OPERA SCRISĂ.RO, în conformitate cu prevederile art. 7.2.4. din Statut, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale a membrilor OPERA SCRISĂ.RO, convocată pentru data de 29.03.2016.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 30.03.2016.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.

Totodată, am consultat materialele suport propuse spre a fi analizate și aprobate de Adunarea Generală Ordinară, așa cum au fost postate pe website-ul OPERA SCRISĂ.RO (www.operascrisa.ro) și am avut posibilitatea de a consulta toate documentele.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinară.

ALTELE:

Sediul sălii de conferință unde urmează a avea loc adunarea generală se află pe str. Pitar Moș nr. 12.

Intrarea se face din strada Pictor Arthur Verona.

AGA 2015

 

 

 

 

 

Actualizare 31.03.2016: 

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ OPERASCRISĂ.RO DIN 30.03.2016Comments are closed.